Huurders Netwerk Amsterdam: Inspraakreactie op de Wijzigingen Huisvestingsverordening 2023

9 augustus 2022

Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) heeft op 30 juli 2022 haar inspraakreactie op de wijzigingen  Huisvestingsverordening 2023 naar het college van B&W van gemeente Amsterdam gestuurd.

HNA gaat in de inspraakreactie in op de Beroepsgroepenregeling, het label ouderenwoningen middeldure segment en het uitsluiten van ‘Gebruikscontracten’. De volledige inspraakreactie leest u via deze link.

HNA constateert dat de Huisvestingsverordening is gebaseerd op een aantal aannames en verzoekt het college om deze te staven met nader onderzoek:

• ten aanzien van de Beroepsgroepenregeling verzoekt HNA het college om nader (markt-) onderzoek te (laten) doen naar de factoren die voor betreffende beroepsgroepen doorslaggevend zijn voor een verhuizing naar cq. binnen Amsterdam.

• ten aanzien van de doorstroming van ouderen verzoekt HNA het college om nader (markt-) onderzoek te (laten) doen naar de effecten cq. effectiviteit van de regelingen “Van Groot naar Beter” en “Van Hoog naar Laag”. Temeer omdat het effect van een hogere huur –in combinatie met verlies van huurtoeslagen- geen stimulans vormt om te gaan verhuizen. Dit leidt ook tot de vraag of het labelen van ouderenwoningen in het middensegment in combinatie met hogere huren het gewenste effect zal hebben. Dit ook gezien tegen de achtergrond dat de inkomens van ouderen niet stijgen en de huidige hoge inflatie.

Tot slot hecht HNA aan een landelijke, eenduidige, heldere definitie van de begrippen sociale huurwoning, middenhuur en ouderenwoning. Van de circa 2.7 miljoen sociale huurwoningen in Nederland blijken 0,5 miljoen woningen feitelijk geen sociale huurwoning te zijn vanwege bijkomende servicekosten en/of aanvullende onderhoudscontracten.

Huurders Netwerk Amsterdam kijkt uit naar de reactie van het college van B&W van gemeente Amsterdam. Via onze website houden we u op de hoogte.

Vragen over de inspraakreactie? Stuur dan graag een mail met uw vraag/vragen naar info@huurdersnetwerkamsterdam.nl 

X

Zoek naar een pagina of bericht