Commissie W&V ; verslag 12 juni

19 juni 2024
Commissie W&V ; verslag 12 juni

Dirk de Jager is de tijdelijke wethouder Wonen i.v.m. de ziekte van Zita Pels.

Bij de mededelingen merkte Bastiaan Minderhout (PvdA) op dat hij zich machteloos voelde n.a.v. het artikel in het Parool over de schimmelwoningen in Amsterdam Noord. Dat er dan ook nog maximale huurverhogingen worden gevraagd is in zijn ogen onterecht. Volgens de wethouder is en blijft melden belangrijk. De afspraak is dat meldingen binnen 2 weken worden opgevolgd, maar dat betekent niet dat het probleem is opgelost. Minderhout wil graag weten hoeveel meldingen worden opgevolgd en hoeveel niet. Cijfers wil hij hebben. De Jager merkt ook nog op dat de relatie van de gemeente met de particuliere verhuurders anders ligt dan bij de corporaties.
Schimmelwoningen komen op de agenda van de volgende commissievergadering.

Bij het vaststellen van het Jaarverslag 2023 wordt o.a. gezegd dat het goed is dat er aan de slag wordt gegaan met de stimuleringsregeling wooncoöperaties. Wethouder van Dantzig noemt dat een Gemeentelijk Woningbedrijf het in zijn ogen niet beter zal doen dan de corporaties. Hij stelt zich ook op het standpunt dat we investeerders nodig hebben. Er wordt minder middenhuur gerealiseerd dan waarop werd gehoopt. Volgens de wethouder zijn middensegmentwoningen hard nodig. Volt noemt het hebben van de veiligheidsindicatoren en doelen van belang.
Ja 21 noemt het clusteren van ouderenwoningen. Lochtenberg van het CDA vindt dat  wethouder van Dantzig het niet moet hebben over BlaBla21. Later in het debat heeft Lochtenberg het wel over 30% sociale woningbouw. Von Dantzig herhaalt dat de afspraak is en blijft 40/40/20.Aslami van D’66 vindt dat men goed aan de slag is met flexwoningen. De Jager wijst er nog maar eens op dat we betaalbare huurwoningen keihard nodig hebben.

M. b.t. de daklozenopvang wordt gemeld dat er de komende 10 jaar onvoldoende opvangplekken zijn.

Bij de factsheet “Wonen in Amsterdam” vraagt de VVD zich af hoe het zit met de opkoopbescherming en constateert een trage groei in het middenhuursegment. Er is volgens de wethouder sprake van herstel van de sociale woningvoorraad. Er worden in de plannen sociale huurwoningen toegevoegd. Op dit moment zijn er in Amsterdam 46,8% sociale huurwoningen, dat was 51%.

Er komt een informatiecampagne vanuit de gemeente m.b.t. de mogelijkheden van hospitaverhuur.

T.a.v. de woonwagens wordt er nu op een transparante en constructieve wijze gewerkt. Er is draagvlak voor het inschakelen van een extern bureau. En er wordt nagedacht over welke rol en plaats de bewonerscommissie aan tafel krijgt. Het vertrouwen moet worden hersteld. Beleid moet wel worden uitgevoerd.

Zoek naar een pagina of bericht